Inkasso

Erfarenhet
Med mer än 25 års erfarenhet tror vi oss kunna förhandla i alla de situationer som uppstår där betydelsen av kravpsykologiskt kunnande är av stor vikt samt att känna kundrelationens värde.

Flexibilitet
Kombinationen av skriftlig och personlig kontakt för att kunna utnyttja vårt agerande maximalt.

Kunskap
Att kunna agera på ett korrekt och professionellt sätt för både gäldenär som borgenär.

Snabbhet
Snabb handläggning ger högre resultat.

Egen delgivningsman kan ni begära för att få maximal fart på ert ärende.

Egen förlikningsman avstyr ofta långdragna kostsamma processer i domstol.

Egen jurist, se juristledarna

Provisionsinkasso är ett riskfritt alternativ för fordringar på mindre belopp samt sådana som bedöms svåra att lyckas med. Vid lyckat resultat redovisar vi 60% av kapitalet och ränta omgående. Blir ärendet resultatlöst står vi för samtliga avtalade kostnader och utlägg.

Engagemang är grunden i vårt åtagande.
Ert uppdrag skall prioriteras, samtidigt som vi skall slå vakt om båda parters skyldigheter och rättigheter. Vår målsättning är att Era kundrelationer skall bestå, samtidigt som vi inkasserar Ert kapital. Här är det därför betydelsefullt  att ha en, efter omständigheterna, lämplig avvägning i agerandet.

Allt detta sker i ett nära samarbete med Er, anpassat efter ärendets beskaffenhet och gäldenärens ekonomiska omständigheter.

Utlandsinkasso

Utlandsinkasso hanterar vi genom ett urval av ombud i respektive land. Priserna och handläggningstider varierar därför beroende på vilket land fordran riktas mot. Har du frågor angående Utlandsinkasso, skicka ett e-postmeddelande till info@inkassoledarna.se så kontaktar vi Er.

Vilka är då fördelarna

Inget årsabonnemang:
Alltså inga uppsägningstider eller bindande kostnader.

Trygghetsgaranti.
Vi gör ingen förtjänst på misslyckade uppdrag. Skulle vi misslyckas med Ert ärende inträder en kraftig reducering av arvodeskostnaden.

Vår egen jurist hjälper till om ert ärende blir bestritt. Juridisk rådgivning finns alltid att tillgå.